Dr B N Gorad

dr-Gorad
Name –
Dr.B.N.Gorad

Faculty – Pathologist

Qualification – MD(Pathology)

Phone – 9870653138

Experience ā€“Ā 10 years

Impact diagnostic center
Kamal Kunj, F45/32,33,
Shivaji Chowk , Sector-12, Kharghar,
Navi Mumbai 410210

Ph- 022-27743238
-022-27742424